Zmluva o prevode obchodného podielu je právny dokument, ktorý definuje podmienky, za ktorých jeden spoločník prevádza svoj podiel v spoločnosti na iného. Upravuje všetky dôležité aspekty prevodu, ako napríklad.

spisanie zmluvy

Identifikácia strán: Prevádzajúci a nadobúdateľ obchodného podielu
Predmet prevodu: Presná špecifikácia prevádzaného podielu (veľkosť, podiel na hlasovacích právach,…)
Kúpna cena: Cena, za ktorú sa podiel prevádza, a podmienky jej úhrady
Podmienky prevodu: Dátum prevodu, prechod vlastníckych práv, odovzdanie dokumentácie,…
Vyhlásenia a záruky: Prevádzajúci a nadobúdateľ vyhlasujú a zaručujú pravdivosť a úplnosť informácií o prevádzanom podiele a spoločnosti
Zmeny v spoločenskej zmluve: Ak je to potrebné, zmluva upravuje aj zmeny v spoločenskej zmluve
Daňové a poplatkové povinnosti: Určuje, kto je zodpovedný za úhradu daní a poplatkov súvisiacich s prevodom
Riešenie sporov: Určuje spôsob riešenia prípadných sporov, ktoré by v budúcnosti mohli vzniknúť. Takto sa im vyhnete.

obchodny podiel

Ako na to? Krok za krokom k platnej zmluve.

  • Dohoda o základných podmienkach: Pred spísaním zmluvy sa obe strany musia dohodnúť na základných podmienkach prevodu, ako je cena, dátum prevodu a rozsah prevádzaného podielu. Spísanie zmluvy: Zmluvu o prevode obchodného podielu je vhodné spísať v písomnej forme a nechať ju skontrolovať právnym expertom.
  • Podpis zmluvy: Obe strany zmluvu podpíšu a v prípade potreby osvedčia notársky.
  • Zmeny v spoločenskej zmluve: Ak je to potrebné, je nutné urobiť príslušné zmeny v spoločenskej zmluve spoločnosti.
  • Odovzdanie dokumentácie: Prevádzajúci odovzdá nadobúdateľovi všetky relevantné dokumenty týkajúce sa prevádzaného podielu a spoločnosti.
  • Úhrada kúpnej ceny: Nadobúdateľ uhradí prevádzajúcemu kúpnu cenu za prevod obchodného podielu v súlade s podmienkami zmluvy.