V dnešnej dobe je pre mnohých z nás slovíčko „veda“ synonymom čohosi vysoko dynamického, niečoho, čo sa veľmi rýchlo mení a rozvíja na ešte sofistikovanejšie formy. Je to vec, ktorá sa začala naplno rozvíjať len nedávno a teraz speje k obrovským rozmerom. No asi nikomu z nás by nenapadlo, že veda je tu s nami už pekne dlho a v podstate nás sprevádza už od počiatkov samého ľudstva.

Počiatky vedy by sa dali nájsť už v staroveku. Vznikala vo veľmi teplých, zavodnených a úrodných oblastiach okolo rovníka nezávisle od seba v Mezopotámii, Egypte, Indii a Číne. Keďže tam ľudia boli poľnohospodársky dobre zabezpečení vďaka úrodnej pôde a výhodnej atmosfére, mali čas venovať sa aj niečomu inému ako obstarávaniu obživy. Pri zberaní úrody bolo dôležité zapisovanie počtu vypestovaných plodín a počítanie dní z dôvodu opakujúcich sa záplav. Tak vznikala matematika, ale aj prvé písmo, rozvinutejšia reč. Pozorovanie oblohy prispelo k vzniku astronómie. S vývojom civilizácii nastúpil záujem o kultúru, rozvíjala sa filozofia a z nej neskôr už samostatné vedné disciplíny. Populárne bolo aj rečníctvo.

Akropola v Aténach

V stredoveku nastal útlm a pokrok jednotlivých vied sa relatívne spomalil. Do popredia sa dostáva teológia, ktorá najprv zavrhuje filozofiu, no neskôr dospeje k jej využitiu. Zvyšuje sa záujem o botaniku, štúdium rastlín, ale aj rozvitie matematiky či lekárskej vedy. V renesancii sa zasa do popredia tlačí kultúra, literatúra a rôzne druhy umenia. Veľký boom nastáva až v období osvietenstva, kedy sa záujem o vedu stáva priam trendom. Od tejto chvíle sa jednotlivé vedné disciplíny už len rozvíjajú. Vznikajú nové objavy, teórie, vynálezy.

Mikroskop

Priemyselná revolúcia, manufaktúry, neskôr elektrina, rozvoj dopravy a lekárstva, nové lieky a postupy v liečení, teória relativity, neskôr atómová bomba a nástup kozmonautiky. Kvantová fyzika otvorila ľuďom v prvej polovici dvadsiateho storočia úplne nový pohľad na svet. Aj spoločenskovedné disciplíny nezaostali a obohatili nás najmä o rôzne filozofické smery, ale aj úplne nový pohľad na umenie. Vzniká sociológia, psychológia. Na sklonku dvadsiateho storočia sa objavuje stále viac a viac nových vedných disciplín ako výpočtová technika, informatika, oceánológia, alebo elektronika. Veda sa rozvíja čím ďalej tým viac zrýchleným tempom. Nie vždy je to dobré, rovnako ako niektoré vynálezy a šialené pokusy. Zatiaľ čo devätnáste storočie patrilo technike a dvadsiate zasa fyzike a matematike, odhaduje sa, že dvadsiate prvé bude zasa patriť biológii a jej odvetviam.