Pri likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu vzťahov k majetku zanikajúceho subjektu. Je to veľmi komplikovaný proces, časovo, ale aj z právneho pohľadu, pretože sa s tým spája množstvo ekonomických a právnych vzťahov, s cieľom definitívne vyriešiť majetkové, ale aj právne pomery s.r.o. v likvidácii, no bez nástupcu. Pri tomto procese sa musia dodržať likvidácia sro postup pravidlá, ktoré vytýčil zákon, ale aj povinnosti, spojené s daňami či účtovníctvom, a preto je múdrejšie požiadať o pomoc odborníka.

podnikateľ, lapto

Zveriť sa do rúk odbornej spoločnosti, ktorá vybaví všetky náležitosti za vás, je fajn. Vy musíte vypracovať likvidačnú účtovnú súvahu s dátumom začatia likvidácie spoločnosti a účtovnú uzávierku ku dňu ukončenia likvidácie. Spoločnosť všetky ostatné náležitosti vybaví za vás a vypýta si za to 599,-eur.

V cene je zahrnuté:

-zápisnica z valného zhromaždenia

– vypracovanie zakladateľského dokumentu

– vzor podpisu likvidátora

– uverejnenie v obchodnom vestníku

– podanie na registrový súd

– konečná správa likvidátora a informovanie daňového úradu

– zabezpečenie súhlasu správcu dane s vymazaním s.r.o. z OR

– vymazanie z OR

Celý proces likvidácie sa dá zhrnúť do troch krokov:

Vstup do likvidácie spoločnosti a prijatie tohto rozhodnutia: zrušenie je platné dňom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia s.r.o., potom sa vypracuje zápisnica, kde sa uvedie súhlas podnikateľa s jej zrušením, voľba likvidátora, vyhotovenie spoločenskej zmluvy a tiež vypracovanie mimoriadnej účtovnej uzávierky.

Samotná likvidácia spoločnosti: zápis spoločnosti do OR s dodatkom „v likvidácii“ spolu s osobou, ktorá je určená ako likvidátor s právom uskutočňovať úkony spojené s likvidáciou s.r.o., oznámenie v obchodnom vestníku a daňovému úradu, návrh na zápis zmeny v OR.

Biznis2

Vymazanie spoločnosti z obchodného registra: tu sa likvidácia končí, treba zostaviť záverečnú účtovnú uzávierku, správu o celom priebehu a návrh rozdelenia zostatku medzi spoločníkov, valné zhromaždenie, ktoré všetko schváli, podanie návrhu na výmaz z OR, vypracovanie konečnej správy, zápisnicu, oznámenie daňovému úradu a súhlas správcu dane s likvidáciou spoločnosti, návrh na výmaz s.r.o. z OR.